1.
ΚΟΝΤΗ Β. Τὰ ἐθνικὰ οἰκογενειακὰ ὀνόματα στὴν Κρήτη κατὰ τὴ βενετοκρατία (13ος-17ος αἰ.). ByzSym [Internet]. 1989 Sep. 29 [cited 2024 Jun. 14];8:143-317. Available from: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/bz/article/view/3540