1.
ΚΟΝΤΗ Β. Μαρτυρίες γιὰ τὴν εἰκονομαχικὴ ἔριδα στὴν Πελοπόννησο. Προβλήματα καὶ προσεγγίσεις. ByzSym [Internet]. 1999 Sep. 29 [cited 2024 Jun. 14];13:77-95. Available from: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/bz/article/view/3652