1.
ΧΟΝΔΡΙΔΟΥ Σ. Σημείωμα για την τεχνική εκπαίδευση στο Βυζάντιο τον 11ο αιώνα. ByzSym [Internet]. 1999 Sep. 29 [cited 2024 May 20];13:157-66. Available from: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/bz/article/view/3655