1.
ΧΟΝΔΡΙΔΟΥ Σ. Η «επιβουλή» του Ρωμανού Βοΐλα. Μία μορφή πρόληψης συνωμοσίας στα μέσα του 11ου αιώνα. ByzSym [Internet]. 2008 Sep. 26 [cited 2024 Apr. 13];14:49-56. Available from: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/bz/article/view/3664