1.
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ Ο. Review-article of ALEXANDRA-KYRIAKI WASSILIOU-SEIBT, Corpus der byzantinischen Siegel mit metrischen Legenden, Teil 1: Einleitung, Siegellegenden von Alpha bis inclusive My, Wien 2011. 619 p. with 8 plates of 80 b/w photos. ISBN 978-2-503-53443-5. ByzSym [Internet]. 2014 Feb. 21 [cited 2024 Jul. 17];23:253-78. Available from: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/bz/article/view/3920