| More
Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά

 
Τεύχος Τίτλος
 
BYΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 28 Βιβλιοκριοία: The Orthodox Church in the Arab World 700-1700. An Anthology of Sources. Edited by Samuel Noble and Alexander Treiger (Northern Illinois University Press, 2014), pp. 375 Περίληψη   PDF
Daniel SAHAS
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 20 Βιβλιοκρισία του: A. KALDELLIS - S. EFTHYMIADIS, Prosopography of byzantine Lesbos 284-1355 A. D. A Contribution to the social History of the Byzantine province [Verlag der Oesterreichischen Akademie der Wissenschaften], Wien 2010 Περίληψη   KEIMENO
Κίμων Χ. ΛΟΥΪΖΙΔΗΣ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 21 Βιβλιοκρισία του: A. RHOBY-E. SCHIFFER (hrsg.), Imitatio-Aemulati o-Variatio. Akten des internationalen wissenschaftlichen Symposions zur byzantinischen Sprache und Literatur (Wien, 22.-25. Oktober 2008),Wien 2010 Περίληψη   TEXT (English)
Marina LOUKAKI,
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 21 Βιβλιοκρισία του: ALICIA SIMPSON – STEPHANOS EFTHYMIADIS (επιμ.), Niketas Choniates. A Historian and a Writer, Geneva 2009 Περίληψη   ΚΕΙΜΕΝΟ
Θεοδώρα ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 20 Βιβλιοκρισία του: ANDREAS RHOBY, Byzantinische Epigramme auf Fresken und Mosaiken, Wien 2009 Περίληψη   TEXT (English)
Apostolos KARPOZILOS
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 22 Βιβλιοκρισία του: ANDREAS RHOBY, Byzantinische Epigramme auf Ikonen und Objekten der Kleinkunst nebst Addenda zu Band I „Byzantinische Epigramme auf Fresken und Mosaiken“ (OeAW, phil._Hist. Klasse, Denkschriften, 408 Band, Wien 2010 Περίληψη   TEXT (English)
Ioannis VASSIS
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 20 Βιβλιοκρισία του: CH. STAVRAKOS (ed.), Πρακτικά του Α΄ Διεθνούς Συνεδρίου Σινo–Ελληνικών Σπουδών «Σχέσεις Ελληνικού και Κινεζικού κόσμου», 2-4 Οκτωβρίου 2004, Ιωάννινα 2008. Περίληψη   TEXT (English)
Maria LEONTSINI
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 21 Βιβλιοκρισία του: EIRINI AFENTOULIDOU-LEITGEB, Die Hymnen des Theoktistos Studites auf Athanasios I. von Konstantinopel. Einleitung, Edition, Kommentar [Öst. Akad. d. Wissenschaften]. WBS XXVII, Wien 2008 Περίληψη   ΚΕΙΜΕΝΟ
Στυλιανός ΛΑΜΠΑΚΗΣ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 22 Βιβλιοκρισία του: GARY VIKAN, Early Byzantine Pilgrimage Art. Revised Edition (first published 1982). Dumbarton Oaks Byzantine Collection Publications 5, Washington DC: Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Trustees for Harvard University, 2011 Περίληψη   TEXT (English)
Anastasia G. YANGAKI
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 20 Βιβλιοκρισία του: J. HALDON, The Palgrave Atlas of Byzantine History, Palgrave, Macmillan, London 2005 Περίληψη   ΚΕΙΜΕΝΟ
Tηλέμαχος K. ΛΟΥΓΓΗΣ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 20 Βιβλιοκρισία του: Le Mont Athos et l’Empire Byzantin. Trésors de la Sainte Montagne. Petit Palais, Musée des Beaux Arts de la Ville de Paris, 10 avril-5 juillet 2009. Catalogue Περίληψη   TEXT (English)
Marie ΝYSTAZOPOULOU-PÉLÉKIDOU
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 21 Βιβλιοκρισία του: Martin da Canal, Les Estoires de Venise, αγγλική μετάφραση, εισαγωγή και σχόλια LAURA K. MORREALE [Archivio del Litorale Adriatico XII], Padova 2009 Περίληψη   KEIMENO
Μαρίνα ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗ,
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 20 Βιβλιοκρισία του: R. GOUNELLE (ed.), Les recensions byzantines de l’Évangile de Nicodème [Corpus Christianorum. Series apocryphorum, Instrumenta 3], Turnhout, Brepols 2008 Περίληψη   KEIMENO
Στυλιανός ΛΑΜΠΑΚΗΣ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 22 Βιβλιοκρισία του: T. C. LOUNGHIS,Byzantium in the Eastern Mediterranean: Safeguarding East Roman Identity (407 – 1204), Nicosia (Cyprus Research Centre. Texts and Studies in the History of Cyprus, LXIII) 2010 Περίληψη   TEXT (English)
Salvatore COSENTINO
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 19 Βιβλιοκρισία του: W. HÖRANDNER – A. RHOBY (επιμ.), Die kulturhistorische Bedeutung byzantinischer Epigramme. Akten des Internationalen Workshop (Wien, 1.-2. Dezember 2006) Περίληψη   PDF
Ιωάννης ΒΑΣΣΗΣ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 19 Βιβλιοκρισία του: Α. ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΚΩΣΤΑΣ - Ξ. ΜΟΝΙΑΡΟΣ, Η περιφερειακή διοικητική αναδιοργάνωση της βυζαντινής αυτοκρατορίας από τον Ιουστινιανό: η περίπτωση της quaestura Iustiniana exercitus Περίληψη   PDF
Γεώργιος Θ. ΚΑΡΔΑΡΑΣ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 19 Βιβλιοκρισία του: Α. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ (επιμ.), Τέσσερα κείμενα για την ποίηση του Συμεών του Νέου Θεολόγου Περίληψη   PDF (English)
Marc D. LAUXTERMANN
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 19 Βιβλιοκρισία του: Α. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Η μονή του Αγίου Ιωάννου του Λαμπαδιστού στον Καλοπαναγιώτη [Οδηγοί Βυζαντινών Μνημείων της Κύπρου] Περίληψη   PDF
Σταύρος Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 21 Βιβλιοκρισία του: ΑΝGELIKI E. LAIOU - CECILE MORRISSON, The Byzantine Economy (Cambridge Medieval Textbooks), New York 2007 Περίληψη   ΚΕΙΜΕΝΟ
Μαρία ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 18 Βιβλιοκρισία του: Ελένη Τούντα, "Το δυτικό sacrum imperium και η βυζαντινή αυτοκρατορία" Περίληψη   PDF
Τηλέμαχος ΛΟΥΓΓΗΣ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 20 Βιβλιοκρισία του: Ιoannis Chrysostomi de Davide et Saule homiliae tres, quas edidit FRANCESCA PROMETEA BARONE [Corpus Christianorum. Series graeca 70], Turnhout 2008. Περίληψη   ΚΕΙΜΕΝΟ
Στυλιανός ΛΑΜΠΑΚΗΣ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 21 Βιβλιοκρισία του: ΜΑΡΙΑ ΤΖΙΑΤΖΗ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ – Γ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ (επιμ.), Πρακτικά Ζ΄ Συνάντησης Βυζαντινολόγων Ελλάδος και Κύπρου, «Παράδοση και ανανέωση στο Βυζάντιο», (Κομοτηνή 20-23 Σεπτεμβρίου 2007), Δημ. Παν. Θράκης-Τμήμα Ελλην. Φιλολογίας, Κομοτηνή 2011 Περίληψη   ΚΕΙΜΕΝΟ
Κωνσταντίνος ΠΑΪΔΑΣ,
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 19 Βιβλιοκρισία του: ΣΠ. Ν. ΤΡΩΙΑΝΟΣ, Οι Νεαρές Λέοντος Ϛ´ του Σοφού. Προλεγόμενα, κείμενο, απόδοση στη νεοελληνική, ευρετήρια και επίμετρο Περίληψη   PDF
Θεοδώρα ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 22 Βιβλιοκρισία: A. GIANNOULI, Ε. SCHIFFER (εκδ.), From Manuscripts to Books. Proceedings of the Intern. Workshop on Textual Criticism and Editorial Practice for Byzantine Texts (Vienna, 10 – 11 December 2009) , Βιέννη 2011. Περίληψη   KEIMENO
Θεοδώρα ΑΝΤΩΝΟΠΟΫΛΟΥ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 26 Βιβλιοκρισία: C. JOUANNO, Tὸ Μυθιστόρημα τοῦ Ἀλεξάνδρου. Γέννηση καὶ μεταμορφώσεις. Μετάφραση Μ. ΛΟΥΚΑΚΗ, Ἀθήνα 2015. ISBN 978-960-250-631-8 Περίληψη   PDF
Στυλιανός ΛΑΜΠΑΚΗΣ
 
BYΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 28 Βιβλιοκρισία: David ROLLASON, The Power of Place, Rulers and their Palaces, landscapes, cities, and holy places, Princeton – Oxford: Princeton University Press 2016, pp. 488 Περίληψη   PDF
Myrto VEIKOU
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 24 Βιβλιοκρισία: Documents Concerning Cyprus from the Hospital’s Rhodian Archives: 1409-1459, εκδ. K. BORCHARDT, A. LUTTRELL, E. SCHÖFFLER [Cyprus Research Centre. Texts and Studies in the History of Cyprus –LXVI], Λευκωσία 2011, xcii + 550 σελ. Περίληψη   PDF
Μαρίνα ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 24 Βιβλιοκρισία: J. SPIER, Late Byzantine Rings. 1204 – 1453, Reichert Verlag, Wiesbaden 2013. 87 σελ., 24 πίν. ISBN 978-3-89500-940-2 Περίληψη   PDF
Τζενη ΑΛΜΠΑΝΗ
 
BYZANTINA ΣYMMEIKTA 27 Βιβλιοκρισία: JOSEPH SHATZMILLER, Cultural Exchange: Jews, Christians, and Art in the Medieval Marketplace, Princeton University Press, Princeton and Oxford, 2017, 185 σελ., 30 εικ., ISBN 978-0-691-17618-5 Περίληψη   PDF
Eυγενία ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
 
BYZANTINA ΣYMMEIKTA 27 Βιβλιοκρισία: MARTIN HINTERBERGER, Phthonos. Mißgunst, Neid und Eifersucht in der byzantinischen Literatur (Serta Graeca. Beiträge zur Erforschung griechischer Texte, Band 29), Wiesbaden 2013, 520 σελ. ISBN 978-3-89500-914-3 Περίληψη   PDF
Στυλιανός ΛΑΜΠΑΚΗΣ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 22 Βιβλιοκρισία: N. SINIOSSOGLOU, Radical Platonism in Byzantium. Illumination and Utopia in Gemistos Plethon, Cambridge(UK), Cambridge University Press, 2011. Περίληψη   ΚΕΙΜΕΝΟ
Χρήστος ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 22 Βιβλιοκρισία: Neglected Barbarians, επιμ. εκδ. F. CURTA [Studies in the Early Middle Ages 32], Brepols Publishers n.v., Turnhout 2010. 629 σ., 24 έγχρωμες εικόνες, ISBN: 978-2-503-53125-0 Περίληψη   ΚΕΙΜΕΝΟ
Γεώργιος ΚΑΡΔΑΡΑΣ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 25 Βιβλιοκρισία: P. BΟΝΝΕΚΟΗ, Die figürlichen Malereien in Thessaloniki vom Ende des 4. bis zum 7. Jahrhundert : neue Untersuchungen zur erhaltenen Malereiausstattung zweier Doppelgräber, der Agora und der Demetrios-Kirche, Oberhausen : Athena, 2013. Περίληψη   PDF
Ευθύμιος ΡΙΖΟΣ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 24 Βιβλιοκρισία: P. SCHREINER - D. OLTROGGE, Byzantinische Tinten-, Tuschen- und Farbrezepte, Wien 2011 Περίληψη   PDF
Στυλιανός ΛΑΜΠΑΚΗΣ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 Βιβλιοκρισία: Wege nach Byzanz. Herausgegeben von BENJAMIN FOURLAS und VASILIKI TSAMAKDA, Römisch- Germanisches Zentralmuseum-Forschungsinstitut für Vor- und Frühgeschichte , Mainz 2011. ISBN 978-3-88467-186-3 Περίληψη   KEIMENO
Στυλιανός ΛAMΠΑΚΗΣ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 22 Βιβλιοκρισία: ΑNTJE BOSSELMANN – RUICKBIE, Byzantinischer Schmuck des 9. bis frühen 13. Jahrhunderts, Reichert Verlag, Wiesbaden 2011. Περίληψη   ΚΕΙΜΕΝΟ
Tζένη ΑΛΜΠΑΝΗ
 
BYZANTINA ΣYMMEIKTA 27 Βιβλιοκρισία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΜΑΡΝΑΚΗΣ, Βυζαντινὴ Ἀναγέννηση καὶ Οὐτοπία. Ὁ Πλήθων καὶ τὸ Δεσποτᾶτο τοῦ Μυστρᾶ. Ἀθήνα: Εὐρασία, 2017, 200 σελ. Περίληψη   PDF
Χρήστος ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 Βιβλιοκρισία::PAUL CANART, Études de paléographie et de codicologie reproduites avec la collaboration de MARIA LUISA AGATI et MARCO D’AGOSTINO, τ. I-II [Studi e Testi 450-451], Città del Vaticano 2008, σσ. XXVIII+748+VI+749-1420 . Περίληψη   ΚΕΙΜΕΝΟ
Ζήσης ΜΕΛΙΣΣΑΚΗΣ
 
BYΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 28 Βιβλιοκρισία:A. KALDELLIS, Byzantine Readings of Ancient Historians. Texts in translation with introduction and notes [Routledge Classical Translations], New York 2015. Περίληψη   PDF
Ειρήνη-Σοφία ΚΙΑΠΙΔΟΥ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 26 Βιβλιοκρισία:A. Madgearu, Byzantine Military Organisation on the Danube, 10th-12th Centuries (East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450, v. 22), Brill, Leiden – Boston 2013, σελ. 212, ISBN: 978-90-04-21243-5 Περίληψη   PDF
Γιώργος ΚΑΡΔΑΡΑΣ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 24 Βιβλιοκρισία:A. WEYL CARR - A. NICOLAIDES (eds.), Asinou across Time: Studies in the Architecture and Murals of the Panagia Phorbiotissa, Cyprus. Dumbarton Oaks Studies, 43. Washington, DC:, 2012. Περίληψη   PDF
Bασιλική ΦΩΣΚΟΛΟΥ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 26 Βιβλιοκρισία:ANDREAS RHOBY, Byzantinische Epigramme auf Stein nebst Addenda zu den Bänden 1 und 2 (Byzantinische Epigramme in inschriftlicher Überlieferung, hrsgg. von Wolfram Hörandner, Andreas Rhoby und Anneliese Paul, Band 3, Teil 1 und 2), Wien 2014 Περίληψη   PDF
Μανόλης ΠΑΤΕΔΑΚΗΣ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ Βιβλιοκρισία:CH. GASTGEBER - E. MITSIOU - J. PREISER-KAPELLER - V. ZERVAN (eds), The Patriarchate of Constantinople in Context and Comparison. Proceedings of the International Conference Vienna, September 12th-15th 2012. In memoriam Konstantinos Pitsakis (1944-2012) and Andreas Schminck (1947-2015), Wien 2017 Περίληψη
Dimitris ΑGORITSAS
 
BYΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 28 Βιβλιοκρισία:Charles BARBER / Stratis PAPAIOANNOU, εκδ., Michael Psellos on Literature and Art: A Byzantine Perspective on Aesthetics, [Michael Psellos in Translation], University of Notre Dame Press, Notre Dame/Indiana 2017 Περίληψη   PDF
Marina LOUKAKI
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 Βιβλιοκρισία:Constantine Porphyrogennetos, The Book of Ceremonies, in 2 volumes. Translated by ANNE MOFFATT and MAXEME TALL, with the Greek edition of the CSHB(Bonn 1829) [Byz. Australiensia 18], Canberra 2012. ISBN:978-1-876503-42-0 Περίληψη   KEIMENO
Τηλέμαχος ΛΟΥΓΓΗΣ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 24 Βιβλιοκρισία:D. KRALLIS, Michael Attaleiates and the Politics of Imperial Decline in Eleventh Century Byzantium, [Medieval and Renaissance Texts and Studies 422, Medieval Confluences Series 2], Tempe, Arizona 2012 Περίληψη   PDF
Ειρήνη - Σοφία ΚΙΑΠΙΔΟΥ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 25 Βιβλιοκρισία:D. SULLIVAN - A.-M. TALBOT - S. MCGRATH, The Life of Saint Basil the Younger. Critical Edition and Annotated Translation of the Moscow Version, Washington D.C. 2014 [Dumbarton Oaks Studies XLV), σελ. xii+829. ISBN 2013041388 Περίληψη   PDF
Χριστίνα ΑΓΓΕΛΙΔΗ
 
BYZANTINA ΣYMMEIKTA 27 Βιβλιοκρισία:Ecclesiastical History and Nikephoros Kallistou Xanthopoulos, Proceedings of the International Symposium, Vienna, 15th-16th December 2011, ed. Chr. GASTGEBER and S. PANTEGHINI [Veröffentlichungen zur Byzanzforschung, 37], Wien 2015, 184 σελ. Περίληψη   PDF
Ειρήνη-Σοφία ΚΙΑΠΙΔΟΥ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 25 Βιβλιοκρισία:Eustathios of Thessaloniki, Secular Orations 1167/8 to 1179, translated by Andrew F. STONE, with an introduction and commentary [Byzantina Australiensia 19], Brisbane 2013, σελ. xxv+241. ISBN: 978-1-876503-36-9 Περίληψη   PDF
Γεράσιμος ΜΕΡΙΑΝΟΣ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 25 Βιβλιοκρισία:F. LAURITZEN, The Depiction of Character in the Chronographia of Michael Psellos [ΒΥΖΑΝΤΙΟS. Studies in Byzantine History and Civilization 7], Turnhout 2013, σελ. Χ+260. ΙSBN 978-2-503-54841-8 Περίληψη   PDF
Ειρήνη-Σοφία ΚΙΑΠΙΔΟΥ
 
BYΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 28 Βιβλιοκρισία:Georgios Pachymeres Philosophia Book 3. In Aristotelis De Caelo Commentary, editio princeps. Prolegomena-Text-Indices by IOANNIS TELELIS [Corpus Philosophorum Medii Aevi / Commentaria in Aristotelem Byzantina 7], Athens 2016 Περίληψη   PDF
Stylianos LAMPAKIS
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 25 Βιβλιοκρισία:H. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ, Τὸ ἁγιολογικὸ καὶ ὁμιλητικὸ ἔργο τοῦ Νικηφόρου Γρηγορᾶ [Κέντρο Βυζαντινῶν Ἐρευνῶν. Βυζαντινὰ Κείμενα καὶ Μελέτες 59], Θεσσαλονίκη 2013, σελ. 264. ΙSBN 978-960-7856-48-7 Περίληψη   PDF
Στυλιανός ΛΑΜΠΑΚΗΣ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 24 Βιβλιοκρισία:H. ΤΑΞΙΔΗΣ, Μάξιμος Πλανούδης. Συμβολή στη μελέτη του corpus των επιστολών του [Βυζαντινά Κείμενα και Μελέτες 58], Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, Θεσσαλονίκη 2012. ΙSBN 978-960-7856-47-0 Περίληψη   PDF
Στυλιανός ΛΑΜΠΑΚΗΣ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 25 Βιβλιοκρισία:JEAN-MARIE MARTIN, Byzance et l'Italie méridionale [Bilans de recherche 9], Paris 2014, σελ. ΧΧ + 628. ISBN 978-2-916716-41-1 Περίληψη   PDF
Βασιλική ΒΛΥΣΙΔΟΥ
 
BYΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 28 Βιβλιοκρισία:K. MITALAITĖ - A. VASILIU (επιμ. έκδ.), L’icône dans la pensée et dans l'art. Constitutions, contestations, reinventions de la notion d’image divine en context chrétien [Byzantioς. Studies in Byzantine History and Civilization (SBHC 10)], Turnhout: Brepols 2017 Περίληψη   PDF
Σοφία ΓΕΡΜΑΝΙΔΟΥ
 
BYΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 28 Βιβλιοκρισία:Lilia DIAMANTOPOULOU, Griechische visuelle Poesie. Von der Antike bis zum Gegenwart [Studien zur Geschichte Sudosteuropas 18], Frankfurt am Main u.a. 2016 Περίληψη   PDF
Stylianos LAMPAKIS
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 26 Βιβλιοκρισία:M. HINTERBERGER (ed.), The Language of Byzantine Learned Literature [BYZANTIOς. Studies in Byzantine History and Civilization 9], Turnhout 2014, σελ.VI+228. Περίληψη   PDF
Στυλιανός ΛΑΜΠΑΚΗΣ
 
BYZANTINA ΣYMMEIKTA 27 Βιβλιοκρισία:O. DELOUIS – A. COUDERC – P. GURAN (επιμ.), Héritages de Byzance en Europe du Sud-Est à l’époque moderne et contemporaine (Mondes Méditerranéens et Balkaniques, no 4), École Française d’Athènes, Αθήνα 2013, 528 σελ. ISBN 978-2- 86958-253-8 Περίληψη   PDF
Γιώργος ΚΟΥΤΖΑΚΙΩΤΗΣ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 22 Βιβλιοκρισία:P. SCHREINER-E. VOGT(eds.), Karl Krumbacher. Leben und Werk, München, Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in Kommission beim Verlag C. H. Beck, München 2011 Περίληψη   TEXT (English)
Walter PUCHNER
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 24 Βιβλιοκρισία:R. BORN, Die Christianisierung der Städte der Provinz Scythia Minor: ein Beitrag zum spätantiken Urbanismus auf dem Balkan (Wiesbaden 2012). S. 261, ISBN: 978-3-89500-782-8 Περίληψη   PDF
Γιώργος ΚΑΡΔΑΡΑΣ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 26 Βιβλιοκρισία:S. PAPAIOANNOU, Michael Psellos: Rhetoric and Authorship in Byzantium, Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2013. ISBN 978-1-107-02622-3 Περίληψη   PDF
Θεοδώρα ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 24 Βιβλιοκρισία:T. VELMANS, L’image byzantine ou la transfiguration du réel. L’ espace, le temps, les hommes, la mort, les doctrines, Paris, 2009, 225 σελ., 61 εικ., ISBN 978-2-7541-0357-2 Περίληψη   PDF
Ευγενία ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
 
BYZANTINA ΣYMMEIKTA 27 Βιβλιοκρισία:ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, Τοπικά συμβούλια στις βυζαντινές πόλεις. Παράδοση και εξέλιξη (13ος-15ος αι).Ακαδημία Αθηνών. Κέντρον Ερεύνης Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού, Αθήνα 2015, 172 σελ. . ISBN 978-960-404-305-7 Περίληψη   PDF
Πολύμνια Γ. ΚΑΤΣΩΝΗ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 26 Βιβλιοκρισία:Ἀντωνίου Σ. Δαμαλᾶ, Ὁ οἰκονομικὸς βίος τῆς νήσου Χίου ἀπὸ τοῦ ἔτους 992 μ.Χ. μέχρι τοῦ 1566, διδακτορικὴ διατριβή, 4 τόμοι, Ἀθῆναι 1998, σσ. 1368+LXXXII. Περίληψη   PDF
Χρήστος ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ
 
BYZANTINA ΣYMMEIKTA 27 Βιβλιοκρισία:ΕΙΡΗΝΗ - ΣΟΦΙΑ ΚΙΑΠΙΔΟΥ (έκδ.), Θεοφύλακτος Αχρίδος, Μαρτύριο των δεκαπέντε μαρτύρων της Τιβεριούπολης, Εκδόσεις Κανάκη, Αθήνα 2015, 288 σελ.. ISBN 978-960-6736-19-3 Περίληψη   PDF
Κωνσταντίνος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 26 Βιβλιοκρισία:Ἡ πρόσληψη τῆς ἀρχαιότητας στὸ Βυζάντιο κυρίως κατὰ τοὺς Παλαιολόγειους χρόνους. Ἐπιμέλεια ἐκδόσεως ΓΕΩΡΓΙΑ ΞΑΝΘΑΚΗ – ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ [Ἰνστιτοῦτο Ἔρευνας Βυζαντινοῦ Πολιτισμοῦ. Σειρὰ ἐκδόσεων 1], Ἀθήνα 2014, σελ. xxviii+394. ISBN 978-960-02-3007-9 Περίληψη   PDF
Στυλιανός ΛΑΜΠΑΚΗΣ
 
BYΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 28 Βιβλιοκρισία:ΗΛ. Α. ΓΙΑΡΕΝΗΣ - ΑΝ. Γ. ΜΑΡΑΣ - ΧΡ. Π. ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ - Θ. ΑΡ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ (επιμ.), Βησσαρίων εκ Τραπεζούντος. Λόγιος του Βυζαντινού και του Δυτικού Αναγεννησιακού 15ου αιώνα [Βυζαντινός Δόμος. Περιοδικό Μεσαιωνικής ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού, 25 (2016-2017), ειδικό αφιέρωμα], Θεσσαλονίκη 2016 Περίληψη   PDF
Ευδοξία ΔΕΛΛΗ
 
BYΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 28 Βιβλιοκρισία:Θεοδώρα ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Συλλογική ταυτότητα και αυτογνωσία στο Βυζάντιο. Συμβολή στον προσδιορισμό της αυτοαντίληψης των Βυζαντινών κατά τη λόγια γραμματεία τους (11ος – αρχές 13ου αι.), Σύλλογος προς διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων: Αθήνα 2015. Περίληψη   PDF
Christos MALATRAS
 
BYZANTINA ΣYMMEIKTA 27 Βιβλιοκρισία:ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΑΖΑ, Ἡ ἱστορικότητα τῶν ἀπόψεων τοῦ Γεωργίου Γεμιστοῦ-Πλήθωνος γιὰ τὴν κοινωνία καὶ τὴν πολιτική. Οἱ ἀνησυχίες καὶ οἱ ὁραματισμοί του. Θεσσαλονίκη: Κ. & Μ. Ἀντ. Σταμούλη, 2016, vi+306 σελ. Περίληψη   PDF
Χρήστος ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 Βιβλιοκρισία:ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΡΔΩΣΗΣ, Οι Τούρκοι ανάμεσα στην Κίνα και το Βυζάντιο (552-659 μ.Χ.). ο ρόλος τους στην ευρασιατική πολιτική, διπλωματία και στρατηγική, Αθήνα 2012. Περίληψη   KEIMENO
Γιώργος ΚAΡΔΑΡΑΣ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 25 Βιβλιοκρισία:ΦΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Ποιμένας ή Τύραννος. Ο πατέρας στην Χριστιανική λογοτεχνία της Ύστερης Αρχαιότητας, εκδόσεις Αρμός, Αθήνα, 2013, 366 σελ. Περίληψη   PDF
Ζησης ΑΪΝΑΛΗΣ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 26 Βιβλιοκριτικό δοκίμιο:G. STATHIS, Introduction to Kalophony, the Byzantine Ars Nova; The Anagrammatismoi and Mathēmata of Byzantine Chant; translated and revised by K. Terzopoulos; Studies in Eastern Orthodoxy 1; Peter Lang (Bern 2014); Pages 332. Περίληψη   PDF
Αχιλλεύς ΧΑΛΔΑΙΑΚΗΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 5 Βίος τῆς αὐτοκράτειρας Θεοδώρας (BHG 1731) Περίληψη   PDF
Αθανάσιος ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 24 Βοοκ Review of "Liquid and Multiple: Individuals and Identities in the Thirteenth-Century Aegean, ed. G. Saint-Guillain, D. Stathakopoulos, Monographies 35, Paris 2012 Περίληψη   PDF
Εφη ΡΑΓΙΑ
 
BYZANTINA ΣYMMEIKTA 27 Βυζάντιο και ρωμαϊκό πρωτείο κατά τον 11ο αιώνα: Το πρόβλημα της συνειδητοποίησης των παπικών αξιώσεων Περίληψη   PDF
Διονύσιος ΜΑΜΑΓΚΑΚΗΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 13 Για μιαν αγοραπωλησία στη Σμύρνη Περίληψη   PDF
Πάρις ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 17 Γλυπτά των «Σκοτεινών» Χρόνων στη νέα μόνιμη έκθεση του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Περίληψη   PDF
Νικολέττα ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΚΥΛΟΓΙΑΝΝΗ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 1 Γραφεῖς καὶ πρότυπα τοῦ Πατμιακοῦ ἐπιστολαρίου Μελετίου τοῦ Πηγᾶ. Ὁ Πατμιακὸς κῶδιξ 396 καὶ ὁ Θεόφιλος Λιβύης Περίληψη   PDF
Παν. Γ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
 
BYΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 28 Γυάλινο νομισματικό σταθμίο με παράσταση του Αγίου Νικολάου Περίληψη   PDF
Αναστάσιος ΣΙΝΑΚΟΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ: ΜΝΗΜΗ Δ.Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ 9A Δ. Α. Ζακυθηνός [αυτοβιογραφικό σημείωμα] Περίληψη   PDF
Διονύσιος Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 15 ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ Περίληψη   PDF
Χριστίνα ΑΓΓΕΛΙΔΗ, Ευτυχία ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 3 Διπλωματία καὶ διπλωματική. Τὸ παράδειγμα τῆς Jussio Περίληψη   PDF
Τηλέμαχος Κ. ΛΟΥΓΓΗΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 6 Δοκίμιο για την κοινωνική εξέλιξη στη διάρκεια των λεγόμενων «σκοτεινών αιώνων» Περίληψη   PDF
Τηλέμαχος Κ. ΛΟΥΓΓΗΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 6 Δοῦλοι στὴν Κωνσταντινούπολη τὸν 10ο αἰ. Ἡ μαρτυρία τοῦ Βίου τοῦ ὁσίου Βασιλείου τοῦ Νέου Περίληψη   PDF
Χριστίνα Γ. ΑΓΓΕΛΙΔΗ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 4 Δύο ἀνέκδοτα ἀφιερωτήρια ἔγγραφα ὑπὲρ τῆς μονῆς Θεοτόκου τῶν Κριβιτζῶν (ΙΓ΄-ΙΔ΄ αἰ.). Συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς βυζαντινῆς Πελοποννήσου Περίληψη   PDF
Έρα Λ. ΒΡΑΝΟΥΣΗ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ: ΜΝΗΜΗ Δ.Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ 9B Ειδήσεις για το μοναστήρι του Αγίου Γερασίμου της Κεφαλονιάς στα τέλη του 16ου αιώνα Περίληψη   PDF
Κώστας Γ. ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ: ΜΝΗΜΗ Δ.Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ 9B Είναι σίγουρη πάντοτε η εξακρίβωση της σημερινής πόλης Debar κατά τις βυζαντινές πηγές; Περίληψη   PDF
Lj. MAKSIMOVIĆ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 16 Εἰς αὐτὸ τὸ καὶ ἀγγέλλοις αἰδέσιμον φονίως εἰσελαύνουσιν ἱλαστήριον. Παραβιάσεις των διατάξεων περί ασύλου στις ιστοριογραφικές πηγές του ενδέκατου αιώνα Περίληψη   PDF
Κ.Δ.Σ. ΠΑΪΔΑΣ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 24 Εκχώρηση γης σε μικρούς αγρότες -παροίκους την εποχή των Παλαιολόγων Περίληψη   PDF
Μαρία ΜΑΤΘΑΙΟΥ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ: ΜΝΗΜΗ Δ.Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ 9A Έλληνες ζωγράφοι στα ρουμανικά μνημεία (14ος-17ος αι.) Περίληψη   PDF
Δημ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 15 Έλληνες φεουδάρχες στο σεξτέριο του Dorsoduro. Στοιχεία για την ελληνική γαιοκτησία στη μεσαιωνική Κρήτη Περίληψη   PDF
Χαράλαμπος ΓΑΣΠΑΡΗΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ: ΜΝΗΜΗ Δ.Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ 9B Ἕνα ἀνέκδοτο χρυσόβουλλο τοῦ Νομισματικοῦ Μουσείου Ἀθηνῶν Περίληψη   PDF
Μαντώ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 13 Ένα μολυβδόβουλλο του Αλεξίου Α' Μεγαλοκομνηνού Περίληψη   PDF
Πάρις ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ: ΜΝΗΜΗ Δ.Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ 9B Ἕνα πρόβλημα ἱστορικῆς γεωγραφίας τῆς μεσαιωνικῆς Ἠπείρου: Ἰωάννινα - Εὔροια - Νέα Εὔροια Περίληψη   PDF
Δημήτριος Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 3 Ἕνα πρόσταγμα τοῦ Ματθαίου Καντακουζηνοῦ (4 Δεκεμβρίου 1353) Περίληψη   PDF
Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 12 Ενδείξεις για τη διάρκεια των χερσαίων ταξιδιών και μετακινήσεων στο Βυζάντιο (6ος-11ος αιώνας) Περίληψη   PDF
Ι. ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΑΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ: ΜΝΗΜΗ Δ.Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ 9B Ἐπίγραμμα πρὸς τιμὴν τοῦ Λέοντος ΣΤ΄ τοῦ Σοφοῦ Περίληψη   PDF
Α. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 19 "Ἐπιμερισμοὶ κατὰ στοιχεῖον γραφικὰ" καὶ Ἰαμβικοὶ Κανόνες Χριστουγέννων, Φώτων καὶ Πεντηκοστῆς Περίληψη   ΕΞΩΦΥΛΛΟ   PDF
Αφροδίτη ΓΚΕΝΑΚΟΥ-ΜΠΟΡΟΒΙΛΟΥ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ: ΜΝΗΜΗ Δ.Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ 9A Ἐργογραφία Διονυσίου Ἀ. Ζακυθηνοῦ Περίληψη   PDF
Βούλα ΚΟΝΤΗ
 
BYZANTINA ΣYMMEIKTA 27 Εσωτερικές μεταναστεύσεις στο ύστερο Βυζάντιο (μέσα 13ου - τέλη 14ου αι.) Περίληψη   PDF
Αναστασία ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
 
201 - 300 από 499 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 > >>