| More
Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά

 
Τεύχος Τίτλος
 
BYZANTINA ΣYMMEIKTA 27 Βιβλιοκρισία:ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, Τοπικά συμβούλια στις βυζαντινές πόλεις. Παράδοση και εξέλιξη (13ος-15ος αι).Ακαδημία Αθηνών. Κέντρον Ερεύνης Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού, Αθήνα 2015, 172 σελ. . ISBN 978-960-404-305-7 Περίληψη   PDF
Πολύμνια Γ. ΚΑΤΣΩΝΗ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 26 Βιβλιοκρισία:Ἀντωνίου Σ. Δαμαλᾶ, Ὁ οἰκονομικὸς βίος τῆς νήσου Χίου ἀπὸ τοῦ ἔτους 992 μ.Χ. μέχρι τοῦ 1566, διδακτορικὴ διατριβή, 4 τόμοι, Ἀθῆναι 1998, σσ. 1368+LXXXII. Περίληψη   PDF
Χρήστος ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ
 
BYZANTINA ΣYMMEIKTA 27 Βιβλιοκρισία:ΕΙΡΗΝΗ - ΣΟΦΙΑ ΚΙΑΠΙΔΟΥ (έκδ.), Θεοφύλακτος Αχρίδος, Μαρτύριο των δεκαπέντε μαρτύρων της Τιβεριούπολης, Εκδόσεις Κανάκη, Αθήνα 2015, 288 σελ.. ISBN 978-960-6736-19-3 Περίληψη   PDF
Κωνσταντίνος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 26 Βιβλιοκρισία:Ἡ πρόσληψη τῆς ἀρχαιότητας στὸ Βυζάντιο κυρίως κατὰ τοὺς Παλαιολόγειους χρόνους. Ἐπιμέλεια ἐκδόσεως ΓΕΩΡΓΙΑ ΞΑΝΘΑΚΗ – ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ [Ἰνστιτοῦτο Ἔρευνας Βυζαντινοῦ Πολιτισμοῦ. Σειρὰ ἐκδόσεων 1], Ἀθήνα 2014, σελ. xxviii+394. ISBN 978-960-02-3007-9 Περίληψη   PDF
Στυλιανός ΛΑΜΠΑΚΗΣ
 
BYΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 28 Βιβλιοκρισία:ΗΛ. Α. ΓΙΑΡΕΝΗΣ - ΑΝ. Γ. ΜΑΡΑΣ - ΧΡ. Π. ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ - Θ. ΑΡ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ (επιμ.), Βησσαρίων εκ Τραπεζούντος. Λόγιος του Βυζαντινού και του Δυτικού Αναγεννησιακού 15ου αιώνα [Βυζαντινός Δόμος. Περιοδικό Μεσαιωνικής ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού, 25 (2016-2017), ειδικό αφιέρωμα], Θεσσαλονίκη 2016 Περίληψη   PDF
Ευδοξία ΔΕΛΛΗ
 
BYΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 28 Βιβλιοκρισία:Θεοδώρα ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Συλλογική ταυτότητα και αυτογνωσία στο Βυζάντιο. Συμβολή στον προσδιορισμό της αυτοαντίληψης των Βυζαντινών κατά τη λόγια γραμματεία τους (11ος – αρχές 13ου αι.), Σύλλογος προς διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων: Αθήνα 2015. Περίληψη   PDF
Christos MALATRAS
 
BYZANTINA ΣYMMEIKTA 27 Βιβλιοκρισία:ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΑΖΑ, Ἡ ἱστορικότητα τῶν ἀπόψεων τοῦ Γεωργίου Γεμιστοῦ-Πλήθωνος γιὰ τὴν κοινωνία καὶ τὴν πολιτική. Οἱ ἀνησυχίες καὶ οἱ ὁραματισμοί του. Θεσσαλονίκη: Κ. & Μ. Ἀντ. Σταμούλη, 2016, vi+306 σελ. Περίληψη   PDF
Χρήστος ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 Βιβλιοκρισία:ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΡΔΩΣΗΣ, Οι Τούρκοι ανάμεσα στην Κίνα και το Βυζάντιο (552-659 μ.Χ.). ο ρόλος τους στην ευρασιατική πολιτική, διπλωματία και στρατηγική, Αθήνα 2012. Περίληψη   KEIMENO
Γιώργος ΚAΡΔΑΡΑΣ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 25 Βιβλιοκρισία:ΦΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Ποιμένας ή Τύραννος. Ο πατέρας στην Χριστιανική λογοτεχνία της Ύστερης Αρχαιότητας, εκδόσεις Αρμός, Αθήνα, 2013, 366 σελ. Περίληψη   PDF
Ζησης ΑΪΝΑΛΗΣ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 26 Βιβλιοκριτικό δοκίμιο:G. STATHIS, Introduction to Kalophony, the Byzantine Ars Nova; The Anagrammatismoi and Mathēmata of Byzantine Chant; translated and revised by K. Terzopoulos; Studies in Eastern Orthodoxy 1; Peter Lang (Bern 2014); Pages 332. Περίληψη   PDF
Αχιλλεύς ΧΑΛΔΑΙΑΚΗΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 5 Βίος τῆς αὐτοκράτειρας Θεοδώρας (BHG 1731) Περίληψη   PDF
Αθανάσιος ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 24 Βοοκ Review of "Liquid and Multiple: Individuals and Identities in the Thirteenth-Century Aegean, ed. G. Saint-Guillain, D. Stathakopoulos, Monographies 35, Paris 2012 Περίληψη   PDF
Εφη ΡΑΓΙΑ
 
BYZANTINA ΣYMMEIKTA 27 Βυζάντιο και ρωμαϊκό πρωτείο κατά τον 11ο αιώνα: Το πρόβλημα της συνειδητοποίησης των παπικών αξιώσεων Περίληψη   PDF
Διονύσιος ΜΑΜΑΓΚΑΚΗΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 13 Για μιαν αγοραπωλησία στη Σμύρνη Περίληψη   PDF
Πάρις ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 17 Γλυπτά των «Σκοτεινών» Χρόνων στη νέα μόνιμη έκθεση του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Περίληψη   PDF
Νικολέττα ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΚΥΛΟΓΙΑΝΝΗ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 29 Γράμμα του οικουμενικού πατριάρχη Ιωακείμ Α΄ (1498, Αύγ.) για τα πατριαρχικά σταυροπήγια στη Θεσσαλία . Επίμετρο: Και πάλι για την ανασύσταση της Επισκοπής Γαρδικίου Περίληψη   PDF
Δημήτρης ΑΓΟΡΙΤΣΑΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 1 Γραφεῖς καὶ πρότυπα τοῦ Πατμιακοῦ ἐπιστολαρίου Μελετίου τοῦ Πηγᾶ. Ὁ Πατμιακὸς κῶδιξ 396 καὶ ὁ Θεόφιλος Λιβύης Περίληψη   PDF
Παν. Γ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
 
BYΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 28 Γυάλινο νομισματικό σταθμίο με παράσταση του Αγίου Νικολάου Περίληψη   PDF
Αναστάσιος ΣΙΝΑΚΟΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ: ΜΝΗΜΗ Δ.Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ 9A Δ. Α. Ζακυθηνός [αυτοβιογραφικό σημείωμα] Περίληψη   PDF
Διονύσιος Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 15 ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ Περίληψη   PDF
Χριστίνα ΑΓΓΕΛΙΔΗ, Ευτυχία ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 3 Διπλωματία καὶ διπλωματική. Τὸ παράδειγμα τῆς Jussio Περίληψη   PDF
Τηλέμαχος Κ. ΛΟΥΓΓΗΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 6 Δοκίμιο για την κοινωνική εξέλιξη στη διάρκεια των λεγόμενων «σκοτεινών αιώνων» Περίληψη   PDF
Τηλέμαχος Κ. ΛΟΥΓΓΗΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 6 Δοῦλοι στὴν Κωνσταντινούπολη τὸν 10ο αἰ. Ἡ μαρτυρία τοῦ Βίου τοῦ ὁσίου Βασιλείου τοῦ Νέου Περίληψη   PDF
Χριστίνα Γ. ΑΓΓΕΛΙΔΗ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 4 Δύο ἀνέκδοτα ἀφιερωτήρια ἔγγραφα ὑπὲρ τῆς μονῆς Θεοτόκου τῶν Κριβιτζῶν (ΙΓ΄-ΙΔ΄ αἰ.). Συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς βυζαντινῆς Πελοποννήσου Περίληψη   PDF
Έρα Λ. ΒΡΑΝΟΥΣΗ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ: ΜΝΗΜΗ Δ.Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ 9B Ειδήσεις για το μοναστήρι του Αγίου Γερασίμου της Κεφαλονιάς στα τέλη του 16ου αιώνα Περίληψη   PDF
Κώστας Γ. ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ: ΜΝΗΜΗ Δ.Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ 9B Είναι σίγουρη πάντοτε η εξακρίβωση της σημερινής πόλης Debar κατά τις βυζαντινές πηγές; Περίληψη   PDF
Lj. MAKSIMOVIĆ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 16 Εἰς αὐτὸ τὸ καὶ ἀγγέλλοις αἰδέσιμον φονίως εἰσελαύνουσιν ἱλαστήριον. Παραβιάσεις των διατάξεων περί ασύλου στις ιστοριογραφικές πηγές του ενδέκατου αιώνα Περίληψη   PDF
Κ.Δ.Σ. ΠΑΪΔΑΣ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 24 Εκχώρηση γης σε μικρούς αγρότες -παροίκους την εποχή των Παλαιολόγων Περίληψη   PDF
Μαρία ΜΑΤΘΑΙΟΥ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ: ΜΝΗΜΗ Δ.Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ 9A Έλληνες ζωγράφοι στα ρουμανικά μνημεία (14ος-17ος αι.) Περίληψη   PDF
Δημ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 15 Έλληνες φεουδάρχες στο σεξτέριο του Dorsoduro. Στοιχεία για την ελληνική γαιοκτησία στη μεσαιωνική Κρήτη Περίληψη   PDF
Χαράλαμπος ΓΑΣΠΑΡΗΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ: ΜΝΗΜΗ Δ.Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ 9B Ἕνα ἀνέκδοτο χρυσόβουλλο τοῦ Νομισματικοῦ Μουσείου Ἀθηνῶν Περίληψη   PDF
Μαντώ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 13 Ένα μολυβδόβουλλο του Αλεξίου Α' Μεγαλοκομνηνού Περίληψη   PDF
Πάρις ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ: ΜΝΗΜΗ Δ.Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ 9B Ἕνα πρόβλημα ἱστορικῆς γεωγραφίας τῆς μεσαιωνικῆς Ἠπείρου: Ἰωάννινα - Εὔροια - Νέα Εὔροια Περίληψη   PDF
Δημήτριος Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 3 Ἕνα πρόσταγμα τοῦ Ματθαίου Καντακουζηνοῦ (4 Δεκεμβρίου 1353) Περίληψη   PDF
Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 12 Ενδείξεις για τη διάρκεια των χερσαίων ταξιδιών και μετακινήσεων στο Βυζάντιο (6ος-11ος αιώνας) Περίληψη   PDF
Ι. ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΑΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ: ΜΝΗΜΗ Δ.Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ 9B Ἐπίγραμμα πρὸς τιμὴν τοῦ Λέοντος ΣΤ΄ τοῦ Σοφοῦ Περίληψη   PDF
Α. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 19 "Ἐπιμερισμοὶ κατὰ στοιχεῖον γραφικὰ" καὶ Ἰαμβικοὶ Κανόνες Χριστουγέννων, Φώτων καὶ Πεντηκοστῆς Περίληψη   ΕΞΩΦΥΛΛΟ   PDF
Αφροδίτη ΓΚΕΝΑΚΟΥ-ΜΠΟΡΟΒΙΛΟΥ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ: ΜΝΗΜΗ Δ.Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ 9A Ἐργογραφία Διονυσίου Ἀ. Ζακυθηνοῦ Περίληψη   PDF
Βούλα ΚΟΝΤΗ
 
BYZANTINA ΣYMMEIKTA 27 Εσωτερικές μεταναστεύσεις στο ύστερο Βυζάντιο (μέσα 13ου - τέλη 14ου αι.) Περίληψη   PDF
Αναστασία ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 10 Η «Εικονοκλαστική» ΝΟΤΙΤΙΑ 3 και το λατινικό της πρότυπο Περίληψη   PDF
Ελεωνόρα ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ-ΓΑΛΑΚΗ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 14 Η «επιβουλή» του Ρωμανού Βοΐλα. Μία μορφή πρόληψης συνωμοσίας στα μέσα του 11ου αιώνα Περίληψη   PDF
Σταυρούλα ΧΟΝΔΡΙΔΟΥ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 7 Ἡ Ἁγία Εὐφημία στὶς σχέσεις παπῶν καὶ αὐτοκρατόρων Περίληψη   PDF
Ελεωνόρα Σ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ-ΓΑΛΑΚΗ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 17 Η αναδιοργάνωση των θεμάτων στη Μικρά Ασία τον δωδέκατο αιώνα και το θέμα Μυλάσσης και Μελανουδίου Περίληψη   PDF
Έφη ΡΑΓΙΑ
 
BYΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 28 Ἡ ἀνασύσταση τῆς ἐπισκοπής Γαρδικίου (1541/42)Συμβολή στην εκκλησιαστική ιστορία της Θεσσαλίας κατα την πρώιμη Οθωμανική περίοδο Περίληψη   PDF
Δημήτρης AΓΟΡΙΤΣΑΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ: ΜΝΗΜΗ Δ.Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ 9B Ἡ ἀνέκδοτη διαθήκη τοῦ Μανουὴλ Ἰωαννάκη (μέσα ΙΔ' αἰ.) καὶ ἄλλα κείμενα σχετικὰ μὲ τὴ μονὴ τῆς Θεοτόκου στὸν Στύλο τῶν Σταγῶν Περίληψη   PDF
Δημήτριος Ζ. ΣΟΦΙΑΝΟΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 2 Ἡ ἀντιβασιλεία εἰς τὸ Βυζάντιον Περίληψη   PDF
Αικατερίνη ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 5 Ἡ βυζαντινὴ αὐτοκρατορία καὶ οἱ λαοὶ τοῦ κάτω Δούναβη. Συμβολὴ στὴ μελέτη τῶν ἐμπορικῶν τους σχέσεων (4ος-6ος αἰ.). Φιλολογικὲς πηγὲς Περίληψη   PDF
Σοφία ΠΑΤΟΥΡΑ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 7 Ἡ βυζαντινὴ ἱστοριογραφία μετὰ τὸ λεγόμενο «Μεγάλο Χάσμα» Περίληψη   PDF
Τηλέμαχος Κ. ΛΟΥΓΓΗΣ
 
BYZANTINA ΣYMMEIKTA 27 Η Βυζαντινή Οικογένεια των Αγιοθεοδωριτών ( ΙΙI) Περίληψη   PDF
Ελισάβετ ΜΑΔΑΡΙΑΓΑ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 19 Η βυζαντινή οικογένεια των Αγιοθεοδωριτών (Ι): Νικόλαος Αγιοθεοδωρίτης, Πανιερώτατος Μητροπολίτης Αθηνών και Υπέρτιμος Περίληψη   ΕΞΩΦΥΛΛΟ   PDF
Ελισάβετ ΜΑΔΑΡΙΑΓΑ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 24 Η Βυζαντινή οικογένεια των Αγιοθεοδωριτών ΙΙ: ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΙΟΘΕΟΔΩΡΙΤΗΣ, πρωτονωβελισσιμοϋπέρτατος λογοθέτης του δρόμου και ορφανοτρόφος Περίληψη   PDF
Ελισάβετ ΜΑΔΑΡΙΑΓΑ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 19 Η βυζαντινή πολεµική τακτική εναντίον των Φράγκων κατά τον 13ο αιώνα και η µάχη του Tagliacozzo Περίληψη   ΕΞΩΦΥΛΛΟ   PDF
Νικόλαος Σ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ιωάννα Κ. ΛΕΚΕΑ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ: ΜΝΗΜΗ Δ.Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ 9A Η γλώσσα της βενετικής γραφειοκρατίας· η αντιπαράθεση λατινικής και ελληνικής γλώσσας στη μεσαιωνική Κρήτη (13ος-15ος αι.) Περίληψη   PDF
Χαράλαμπος ΓΑΣΠΑΡΗΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 7 Ἡ διάδοση τοῦ Χριστιανισμοῦ στὰ πλαίσια τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τοῦ βυζαντινοῦ κράτους (4ος-5ος αἰ.) Περίληψη   PDF
Σοφία ΠΑΤΟΥΡΑ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 10 Η εγκατάσταση των Γότθων στη Θράκη και οι πρώτες στρατιωτικές αντιδράσεις Περίληψη   PDF
Σοφία ΠΑΤΟΥΡΑ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 10 Η εικόνα του Κρούμου: Εικόνα των «κακοφρόνων» Βουλγάρων Περίληψη   PDF
Κατερίνα ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ: ΜΝΗΜΗ Δ.Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ 9A Η εικόνα των Λατίνων την εποχή των Κομνηνών Περίληψη   PDF
Πάρις ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ: ΜΝΗΜΗ Δ.Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ 9A Ἡ εἰκονογράφηση τοῦ Κανόνος εἰς Ψυχορραγοῦντα στὸ Ὡρολόγιον 295 τῆς Μονῆς Λειμῶνος Περίληψη   PDF
Παναγιώτης Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 5 Ἡ ἐπανάσταση τοῦ Βαρδάνη Τούρκου Περίληψη   PDF
Ελεωνόρα Σ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ-ΓΑΛΑΚΗ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 15 Η επανάσταση του Βιταλιανού της Θράκης και οι πολιτικοί ελιγμοί του Αναστασίου Περίληψη   PDF
Σοφία ΠΑΤΟΥΡΑ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 24 Η επανάσταση του Νικ. Φωκά και του Νικ. Ξιφία (1021-1022): η τελευταία εσωτερική κρίση στη βασιλεία του Βασιλείου Β΄ (976-1025) Περίληψη   PDF
Eka ΤCHKOIDZE
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 12 Η Ευδοκία Μακρεμβολίτισσα και τα νομίσματα του Κωνσταντίνου Ι' Δούκα Περίληψη   PDF
Sanja MEŠANOVIĆ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 11 Η Θήβα κέντρο εμπορίου και επικοινωνιών το 12ο αιώνα Περίληψη   PDF
Μαρία ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 24 Η μετάφραση του Breviarium ab urbe condita του Ευτροπίου από τον Νεόφυτο Δούκα (Α΄τόμος) και το Λεξικό των Ενδόξων ανδρών του έργου (Β΄τόμος) Περίληψη   PDF
Βασίλειος ΠΑΠΠΑΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 8 Ἡ μοναρχικὴ ἰδέα στὴ μεσαιωνικὴ Σερβία Περίληψη   PDF
Λεωνίδας ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 22 Η Νεαρά Κωνσταντίνου του Μονομάχου: ἐπὶ τῇ ἀναδείξει καὶ προβολῇ τοῦ διδασκάλου τῶν νόμων Περίληψη   ΚΕΙΜΕΝΟ   ΕΞΩΦΥΛΛΟ (English)
Σπύρος ΤΡΩΙΑΝΟΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ: ΜΝΗΜΗ Δ.Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ 9B Ἡ νομισματικὴ ἀγορὰ κατἀ τἠ Λατινοκρατία (13ος-15ος αἰ.) Περίληψη   PDF
Γεώργιος ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 16 Η Παντάνασσα της Γερουμάνας. Ένα μνημείο των Ιωαννιτών Ιπποτών Περίληψη   PDF
Ασπασία ΛΟΥΒΗ-ΚΙΖΗ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 10 Η παρουσία και το κίνημα του πιγκέρνη Αλεξίου Φιλανθρωπηνού στη Μικρά Ασία (1293-1295). Ένα παράδειγμα αποκλίσεων στις ιστορικές εκτιμήσεις του Παχυμέρη και του Γρηγορά Περίληψη   PDF
Βασιλική ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 5 Ἡ περιγραφὴ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων ἀπὸ τὸν Κωνσταντῖνο Ρόδιο. Ἀρχιτεκτονικὴ καὶ συμβολισμὸς Περίληψη   PDF
Χριστίνα Γ. ΑΓΓΕΛΙΔΗ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 18 Η πολεµική τέχνη των πρώιµων Σλάβων (ΣΤ΄-Ζ΄ αι.) Περίληψη   PDF   ΕΞΩΦΥΛΛΟ
Γεώργιος ΚΑΡΔΑΡΑΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 17 Η πολιτική του Βασιλείου Λακαπηνού έναντι της Δύσης Περίληψη   PDF
Βασιλική ΒΛΥΣΙΔΟΥ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 14 Η πρόνοια του Μονομάχου και η διαμάχη για τον Χάντακα (1333-1378) Περίληψη   PDF
Λένος ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 4 Ἡ πρώιμη βυζαντινὴ ἱστοριογραφία καὶ τὸ λεγόμενο «μεγάλο χάσμα» Περίληψη   PDF
Τηλέμαχος Κ. ΛΟΥΓΓΗΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 11 Η πρωτοβυζαντινή Μεσσήνη (5ος-7ος αιώνας) και προβλήματα της χειροποίητης κεραμικής στην Πελοπόννησο Περίληψη   PDF
Ηλίας ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ, Ναταλία ΠΟΥΛΟΥ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ: ΜΝΗΜΗ Δ.Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ 9A Η σημασία της ναυμαχίας της Ναυπάκτου στην ανάπτυξη της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας Περίληψη   PDF
Αλεξάνδρα ΚΡΑΝΤΟΝΕΛΛΗ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 4 Ἡ συλλογὴ τῶν βενετικῶν δουκικῶν γραμμάτων τοῦ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου Κερκύρας Περίληψη   PDF
Νίκος Γ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 29 Η συμβολή της μελέτης των διαθηκών της παλαιολόγειας περιόδου στην έρευνα των κοσμικών αξιωμάτων και τιμητικών τίτλων Περίληψη   PDF
Σταυρούλα ΣΟΛΩΜΟΥ
 
BYΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 28 Η συμμετοχή Τούρκων πολεμιστών στον αββασιδικό στρατό κατά τις αραβο-βυζαντινές συγκρούσεις: Οι επιχειρήσεις του στρατιωτικού αρχηγού Bughā al-Kabīr Περίληψη   PDF
Κωνσταντίνος ΤΑΚΙΡΤΑΚΟΓΛΟΥ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 6 Ἡ συνωμοσία τοῦ Κουρκούα στὸ «Βίο Βασιλείου» Περίληψη   PDF
Βασιλική Ν. ΒΛΥΣΙΔΟΥ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 15 Η τύχη της Ρόδου τον ΙΓ΄ αιώνα Περίληψη   PDF
Πάρις ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 6 Ἡ χρονολογία τῆς ἀναγόρευσης καὶ τῆς στέψης τοῦ Θεοδώρου Α΄ τοῦ Λασκάρεως Περίληψη   PDF
Πάρις ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 15 Θεοδώρα και Θεόκτιστος Περίληψη   PDF
Κατερίνα ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 20 Θεραπείες ασθενειών με ζωϊκής προελεύσεως ύλες στα βυζαντινά ιατρικά κείμενα. Συμβολή στην μελέτη των αντιλήψεων για τις ασθένειες και τις θεραπείες τους στο Βυζάντιο Περίληψη   ΕΞΩΦΥΛΛΟ   ΚΕΙΜΕΝΟ
Μαρία ΧΡΟΝΗ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 12 Θήβα, 6ος-15ος αιώνας: Η νομισματική μαρτυρία από το Πολιτιστικό Κέντρο Περίληψη   PDF
Μίνα ΓΑΛΑΝΗ-ΚΡΙΚΟΥ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 11 Θήβα: 10ος-14ος αιώνας. Η νομισματική μαρτυρία από την Αγία Τριάδα Περίληψη   PDF
Μίνα ΓΑΛΑΝΗ-ΚΡΙΚΟΥ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 7 Θρησκευτικές αδελφότητες λαϊκών στα Ιόνια νησιά Περίληψη   PDF
Νίκος Γ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 4 Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Παύλου. Κατάλογος τοῦ Ἀρχείου Περίληψη   PDF
Κρίτων ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 1 Ἱερὰ Μονὴ Διονυσίου. Κατάλογος τοῦ Ἀρχείου Περίληψη   PDF
Παν. Γ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 3 Ἱερὰ Μονὴ Δοχειαρίου. Κατάλογος τοῦ Ἀρχείου Περίληψη   PDF
Νίκος ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 2 Ἱερὰ Μονὴ Κωνσταμονίτου. Κατάλογος τοῦ Ἀρχείου Περίληψη   PDF
Νίκος ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 2 Ἱερὰ Μονὴ Σταυρονικήτα. Κατάλογος τοῦ Ἀρχείου Περίληψη   PDF
Νίκος ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 8 Ιστορικογεωγραφικές σημειώσεις Περίληψη   PDF
Ηλίας ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 16 Ἰωάννης Σταυράκιος: Ἕνας λόγιος στὴ Θεσσαλονίκη τῆς πρώιμης Παλαιολόγειας ἐποχῆς Περίληψη   PDF
Ελεωνόρα ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ-ΓΑΛΑΚΗ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 4 Ἰωσὴφ Βρίγγας. Προσωπογραφικὰ προβλήματα καὶ ίδεολογικὰ ρεύματα Περίληψη   PDF
Αθανάσιος ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 29 Κατάλογοι Ελληνικών Χειρογράφων. Ορισμένες εκδόσεις της τελευταίας δεκαετίας. Βιβλιοκρισίες Περίληψη   PDF
Ζήσης ΜΕΛΙΣΣΑΚΗΣ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 1 Κεκυρωμένη συλλογὴ ἐπισήμων ἐγγράφων τῆς ἐν Πάτμῳ μονῆς εἰς εἰλητὸν τοῦ ΙΑ΄ αἰῶνος Περίληψη   PDF
Έρα Λ. ΒΡΑΝΟΥΣΗ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 6 Κοινωνικὲς ἀνακατατάξεις καὶ στρατὸς στὰ τέλη τοῦ Η΄ αἰώνα Περίληψη   PDF
Ελεωνόρα Σ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ-ΓΑΛΑΚΗ
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 12 Κοινωνικές ιεραρχίες στα κείμενα του Πλήθωνα και τα πρότυπά τους Περίληψη   PDF
Γιάννης ΣΜΑΡΝΑΚΗΣ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 20 Κτίστας θεωρεῖς. Wer ist der zivile Würdenträger auf dem Stiftermosaik in der Demetrios-Kirche in Thessaloniki? Περίληψη   COVER (English)   TEXT (English)
Benjamin FOURLAS
 
301 - 400 από 547 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 6 > >>