| More
Browse Title Index

 
Issue Title
 
SYMMEIKTA 15 Η επανάσταση του Βιταλιανού της Θράκης και οι πολιτικοί ελιγμοί του Αναστασίου Abstract   PDF (ελληνικά)
Σοφία ΠΑΤΟΥΡΑ
 
SYMMEIKTA 12 Η Ευδοκία Μακρεμβολίτισσα και τα νομίσματα του Κωνσταντίνου Ι' Δούκα Abstract   PDF (ελληνικά)
Sanja MEŠANOVIĆ
 
SYMMEIKTA 11 Η Θήβα κέντρο εμπορίου και επικοινωνιών το 12ο αιώνα Abstract   PDF (ελληνικά)
Μαρία ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ SΥΜΜΕΙΚΤΑ 24 Η μετάφραση του Breviarium ab urbe condita του Ευτροπίου από τον Νεόφυτο Δούκα (Α΄τόμος) και το Λεξικό των Ενδόξων ανδρών του έργου (Β΄τόμος) Abstract   PDF (ελληνικά)
Βασίλειος ΠΑΠΠΑΣ
 
SYMMEIKTA 8 Ἡ μοναρχικὴ ἰδέα στὴ μεσαιωνικὴ Σερβία Abstract   PDF (ελληνικά)
Λεωνίδας ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 22 Η Νεαρά Κωνσταντίνου του Μονομάχου: ἐπὶ τῇ ἀναδείξει καὶ προβολῇ τοῦ διδασκάλου τῶν νόμων Abstract   ΚΕΙΜΕΝΟ (ελληνικά)   ΕΞΩΦΥΛΛΟ
Σπύρος ΤΡΩΙΑΝΟΣ
 
SYMMEIKTA: IN MEMORIAM OF D.A. ZAKYTHINOS 9B Ἡ νομισματικὴ ἀγορὰ κατἀ τἠ Λατινοκρατία (13ος-15ος αἰ.) Abstract   PDF (ελληνικά)
Γεώργιος ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ
 
SYMMEIKTA 16 Η Παντάνασσα της Γερουμάνας. Ένα μνημείο των Ιωαννιτών Ιπποτών Abstract   PDF (ελληνικά)
Ασπασία ΛΟΥΒΗ-ΚΙΖΗ
 
SYMMEIKTA 10 Η παρουσία και το κίνημα του πιγκέρνη Αλεξίου Φιλανθρωπηνού στη Μικρά Ασία (1293-1295). Ένα παράδειγμα αποκλίσεων στις ιστορικές εκτιμήσεις του Παχυμέρη και του Γρηγορά Abstract   PDF (ελληνικά)
Βασιλική ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
 
SYMMEIKTA 5 Ἡ περιγραφὴ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων ἀπὸ τὸν Κωνσταντῖνο Ρόδιο. Ἀρχιτεκτονικὴ καὶ συμβολισμὸς Abstract   PDF (ελληνικά)
Χριστίνα Γ. ΑΓΓΕΛΙΔΗ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ SΥΜΜΕΙΚΤΑ 18 Η πολεµική τέχνη των πρώιµων Σλάβων (ΣΤ΄-Ζ΄ αι.) Abstract   PDF (ελληνικά)   ΕΞΩΦΥΛΛΟ (ελληνικά)
Γεώργιος ΚΑΡΔΑΡΑΣ
 
SYMMEIKTA 17 Η πολιτική του Βασιλείου Λακαπηνού έναντι της Δύσης Abstract   PDF (ελληνικά)
Βασιλική ΒΛΥΣΙΔΟΥ
 
SYMMEIKTA 14 Η πρόνοια του Μονομάχου και η διαμάχη για τον Χάντακα (1333-1378) Abstract   PDF (ελληνικά)
Λένος ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ
 
SYMMEIKTA 4 Ἡ πρώιμη βυζαντινὴ ἱστοριογραφία καὶ τὸ λεγόμενο «μεγάλο χάσμα» Abstract   PDF (ελληνικά)
Τηλέμαχος Κ. ΛΟΥΓΓΗΣ
 
SYMMEIKTA 11 Η πρωτοβυζαντινή Μεσσήνη (5ος-7ος αιώνας) και προβλήματα της χειροποίητης κεραμικής στην Πελοπόννησο Abstract   PDF (ελληνικά)
Ηλίας ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ, Ναταλία ΠΟΥΛΟΥ
 
SYMMEIKTA: IN MEMORIAM OF D.A. ZAKYTHINOS 9A Η σημασία της ναυμαχίας της Ναυπάκτου στην ανάπτυξη της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας Abstract   PDF (ελληνικά)
Αλεξάνδρα ΚΡΑΝΤΟΝΕΛΛΗ
 
SYMMEIKTA 4 Ἡ συλλογὴ τῶν βενετικῶν δουκικῶν γραμμάτων τοῦ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου Κερκύρας Abstract   PDF (ελληνικά)
Νίκος Γ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 29 Η συμβολή της μελέτης των διαθηκών της παλαιολόγειας περιόδου στην έρευνα των κοσμικών αξιωμάτων και τιμητικών τίτλων Abstract   PDF (ελληνικά)
Σταυρούλα ΣΟΛΩΜΟΥ
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 28 Η συμμετοχή Τούρκων πολεμιστών στον αββασιδικό στρατό κατά τις αραβο-βυζαντινές συγκρούσεις: Οι επιχειρήσεις του στρατιωτικού αρχηγού Bughā al-Kabīr Abstract   PDF (ελληνικά)
Κωνσταντίνος ΤΑΚΙΡΤΑΚΟΓΛΟΥ
 
SYMMEIKTA 6 Ἡ συνωμοσία τοῦ Κουρκούα στὸ «Βίο Βασιλείου» Abstract   PDF (ελληνικά)
Βασιλική Ν. ΒΛΥΣΙΔΟΥ
 
SYMMEIKTA 15 Η τύχη της Ρόδου τον ΙΓ΄ αιώνα Abstract   PDF (ελληνικά)
Πάρις ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ
 
SYMMEIKTA 6 Ἡ χρονολογία τῆς ἀναγόρευσης καὶ τῆς στέψης τοῦ Θεοδώρου Α΄ τοῦ Λασκάρεως Abstract   PDF (ελληνικά)
Πάρις ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ
 
SYMMEIKTA 15 Θεοδώρα και Θεόκτιστος Abstract   PDF (ελληνικά)
Κατερίνα ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ SΥΜΜΕΙΚΤΑ 20 Θεραπείες ασθενειών με ζωϊκής προελεύσεως ύλες στα βυζαντινά ιατρικά κείμενα. Συμβολή στην μελέτη των αντιλήψεων για τις ασθένειες και τις θεραπείες τους στο Βυζάντιο Abstract   ΕΞΩΦΥΛΛΟ (ελληνικά)   ΚΕΙΜΕΝΟ (ελληνικά)
Μαρία ΧΡΟΝΗ
 
SYMMEIKTA 12 Θήβα, 6ος-15ος αιώνας: Η νομισματική μαρτυρία από το Πολιτιστικό Κέντρο Abstract   PDF (ελληνικά)
Μίνα ΓΑΛΑΝΗ-ΚΡΙΚΟΥ
 
SYMMEIKTA 11 Θήβα: 10ος-14ος αιώνας. Η νομισματική μαρτυρία από την Αγία Τριάδα Abstract   PDF (ελληνικά)
Μίνα ΓΑΛΑΝΗ-ΚΡΙΚΟΥ
 
SYMMEIKTA 7 Θρησκευτικές αδελφότητες λαϊκών στα Ιόνια νησιά Abstract   PDF (ελληνικά)
Νίκος Γ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ
 
SYMMEIKTA 4 Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Παύλου. Κατάλογος τοῦ Ἀρχείου Abstract   PDF (ελληνικά)
Κρίτων ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
 
SYMMEIKTA 1 Ἱερὰ Μονὴ Διονυσίου. Κατάλογος τοῦ Ἀρχείου Abstract   PDF (ελληνικά)
Παν. Γ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
 
SYMMEIKTA 3 Ἱερὰ Μονὴ Δοχειαρίου. Κατάλογος τοῦ Ἀρχείου Abstract   PDF (ελληνικά)
Νίκος ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
 
SYMMEIKTA 2 Ἱερὰ Μονὴ Κωνσταμονίτου. Κατάλογος τοῦ Ἀρχείου Abstract   PDF (ελληνικά)
Νίκος ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
 
SYMMEIKTA 2 Ἱερὰ Μονὴ Σταυρονικήτα. Κατάλογος τοῦ Ἀρχείου Abstract   PDF (ελληνικά)
Νίκος ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
 
SYMMEIKTA 8 Ιστορικογεωγραφικές σημειώσεις Abstract   PDF (ελληνικά)
Ηλίας ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ
 
SYMMEIKTA 16 Ἰωάννης Σταυράκιος: Ἕνας λόγιος στὴ Θεσσαλονίκη τῆς πρώιμης Παλαιολόγειας ἐποχῆς Abstract   PDF (ελληνικά)
Ελεωνόρα ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ-ΓΑΛΑΚΗ
 
SYMMEIKTA 4 Ἰωσὴφ Βρίγγας. Προσωπογραφικὰ προβλήματα καὶ ίδεολογικὰ ρεύματα Abstract   PDF (ελληνικά)
Αθανάσιος ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 29 Κατάλογοι Ελληνικών Χειρογράφων. Ορισμένες εκδόσεις της τελευταίας δεκαετίας. Βιβλιοκρισίες Abstract   PDF (ελληνικά)
Ζήσης ΜΕΛΙΣΣΑΚΗΣ
 
SYMMEIKTA 1 Κεκυρωμένη συλλογὴ ἐπισήμων ἐγγράφων τῆς ἐν Πάτμῳ μονῆς εἰς εἰλητὸν τοῦ ΙΑ΄ αἰῶνος Abstract   PDF (ελληνικά)
Έρα Λ. ΒΡΑΝΟΥΣΗ
 
SYMMEIKTA 6 Κοινωνικὲς ἀνακατατάξεις καὶ στρατὸς στὰ τέλη τοῦ Η΄ αἰώνα Abstract   PDF (ελληνικά)
Ελεωνόρα Σ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ-ΓΑΛΑΚΗ
 
SYMMEIKTA 12 Κοινωνικές ιεραρχίες στα κείμενα του Πλήθωνα και τα πρότυπά τους Abstract   PDF (ελληνικά)
Γιάννης ΣΜΑΡΝΑΚΗΣ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ SΥΜΜΕΙΚΤΑ 20 Κτίστας θεωρεῖς. Wer ist der zivile Würdenträger auf dem Stiftermosaik in der Demetrios-Kirche in Thessaloniki? Abstract   COVER   TEXT
Benjamin FOURLAS
 
SYMMEIKTA 15 Κύρου Παιδεία και Βίος Βασιλείου. Ένας πιθανός συσχετισμός Abstract   PDF (ελληνικά)
Α. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 21 Κωδικολογία: σύγχρονες κατευθύνσεις και νέα όρια Abstract   Text (ελληνικά)   ΕΞΩΦΥΛΛΟ (ελληνικά)
Maria Luisa AGATI
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 26 Κωμική Λογοτεχνία και γέλιο τον 12ο αι. Η περίπτωση του Κωνσταντίνου Μανασσή Abstract   PDF (ελληνικά)
Κωνσταντίνος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ
 
SYMMEIKTA 1 Λανθάνον δίφυλλον τοῦ πατμιακοῦ κοντακαρίου 212 Abstract   PDF (ελληνικά)
Αθανάσιος Δ. ΚΟΜΙΝΗΣ
 
SYMMEIKTA 5 Λανθάνουσα ἀθωνίτικη μονὴ τοῦ 10ου αἰώνα Abstract   PDF (ελληνικά)
Δ. ΝΑΣΤΑΣΕ
 
SYMMEIKTA 6 Λατινική κτιτορική επιγραφή του Φρουρίου της Άσου Abstract   PDF (ελληνικά)
Νίκος Γ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 23 ΛΙΝΟΣ Γ. ΜΠΕΝΑΚΗΣ, Βυζαντινή Φιλοσοφία Β’. Εκδόσεις Παρουσία, Αθήνα 2013, σσ. 544. ISBN: 978-6652-40-0 Abstract   KEIMENO (ελληνικά)
Κατελής ΒΙΓΚΛΑΣ
 
SYMMEIKTA 8 Μακεδονικὴ δυναστεία καὶ Μεγαλοκομνηνοί. Σχόλια σχετικὰ μὲ τὰ ἱστορικὰ στοιχεῖα στὰ «Θαύματα τοῦ Ἁγίου Εὐγενίου» τοῦ Ἰωάννη-Ἰωσὴφ Λαζαρόπουλου Abstract   PDF (ελληνικά)
Στέλιος ΛΑΜΠΑΚΗΣ
 
SYMMEIKTA 13 Μαρτυρίες γιὰ τὴν εἰκονομαχικὴ ἔριδα στὴν Πελοπόννησο. Προβλήματα καὶ προσεγγίσεις Abstract   PDF (ελληνικά)
Βούλα ΚΟΝΤΗ
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 23 Μαρτυρίες ιστορικών πηγών και αρχαιολογικών ευρημάτων για μια μορφή "βιολογικού" πολέμου με τη χρήση των μελισσών στο Βυζάντιο Abstract   ΚΕΙΜΕΝΟ (ελληνικά)   ΕΞΩΦΥΛΛΟ (ελληνικά)
Σοφία ΓΕΡΜΑΝΙΔΟΥ
 
SYMMEIKTA: IN MEMORIAM OF D.A. ZAKYTHINOS 9A Μεσοβυζαντινά γλυπτά από το Κάστρο του Πλαταμώνα Abstract   PDF (ελληνικά)
Κάτια ΛΟΒΕΡΔΟΥ-ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ SΥΜΜΕΙΚΤΑ 24 Μεταβυζαντινοί σύνθετοι και ημισύνθετοι τετρακιόνιοι σταυροειδείς εγγεγραμμένοι ναοί της Πελοποννήσου Abstract   PDF (ελληνικά)
Βασίλειος Δ. ΜΕΣΣΗΣ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ SΥΜΜΕΙΚΤΑ 24 Μεταξύ Αττίλα και Βαϊανού. Το Βυζάντιο και οι νομαδικοί λαοί από το 453 έως το 558 Abstract   PDF (ελληνικά)
Γεώργιος ΚΑΡΔΑΡΑΣ
 
SYMMEIKTA 12 Μητροπολιτική εξουσία και αξιωματούχοι των αποικιών: Ο καπιτάνος Κρήτης (14ος-15ος αι.) Abstract   PDF (ελληνικά)
Χαράλαμπος ΓΑΣΠΑΡΗΣ
 
SYMMEIKTA 14 Μία περίπτωση ἐφαρμογῆς τοῦ βυζαντινοῦ θεσμοῦ τοῦ ἀσύλου στήν Πελοπόννησο: Ἡ προσφυγή τῶν Σλάβων στό ναό τοῦ Ἁγίου Ανδρέα Πατρῶν Abstract   PDF (ελληνικά)
Ηλίας ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ, Άννα ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
 
SYMMEIKTA 16 Μία υπόθεση πώλησης μοναστηριακής περιουσίας Abstract   PDF (ελληνικά)
Έφη ΡΑΓΙΑ
 
SYMMEIKTA 12 Μιχαήλ Ψελλός: η ματιά του φιλότεχνου Abstract   PDF (ελληνικά)
Χρ. ΑΓΓΕΛΙΔΗ
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 26 Μυθικό παρελθόν-χριστιανικό παρόν: Πρόσληψη και προβολή των πνευματικών σχέσεων δύο βυζαντινών πόλεων. Το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης και της Λάρισας (9ος-14ος αι.) Abstract   PDF (ελληνικά)
Γεώργιος Β. ΤΣΙΑΠΛΕΣ
 
SYMMEIKTA 7 Νέα στοιχεῖα γιὰ τὴ χρονολόγηση τῆς «Βιβλιοθήκης» τοῦ Φωτίου Abstract   PDF (ελληνικά)
Αθανάσιος ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 30 Νησιά και κεντρική εξουσία κατά τα έτη 1081-1204. Μία παραδοσιακή σχέση σε κρίση; Abstract   PDF (ελληνικά)
Νικόλαος Λεωνίδα ΚΩΣΤΟΥΡΑΚΗΣ
 
SYMMEIKTA 5 Νομισματικοὶ «θησαυροὶ» καὶ μεμονωμένα νομίσματα ἀπὸ τὴν Πελοπόννησο (ΣΤ΄-Ζ΄ αἰ.) Abstract   PDF (ελληνικά)
Άννα ΑΒΡΑΜΕΑ
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 23 Ο Ῥώμης ἄναξ στην επιγραφή του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης. Χορηγία, αυτοκρατορική πολιτική και ιδεολογία στα χρόνια του Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγου. Abstract   ΚΕΙΜΕΝΟ (ελληνικά)   ΕΞΩΦΥΛΛΟ (ελληνικά)
Βασιλική Α. ΦΩΣΚΟΛΟΥ
 
SYMMEIKTA 5 Ὁ «πρῶτος αὐτοκράτωρ Ρωμαίων» καὶ ὁ «πρῶτος Ρωμαίων ἁπάντων». Ἡ ἀνολοκλήρωτη Reconquista Abstract   PDF (ελληνικά)
Τηλέμαχος Κ. ΛΟΥΓΓΗΣ
 
SYMMEIKTA 8 Ο Άγιος Παύλος και η μονή Ξηροποτάμου Abstract   PDF (ελληνικά)
Πάρις ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ
 
SYMMEIKTA 12 Ο ασκοθυράριος Abstract   PDF (ελληνικά)
Χαρίκλεια ΔΙΑΜΑΝΤΗ
 
SYMMEIKTA 8 Ὁ Βίος τοῦ Μάρκου τοῦ Ἀθηναίου (BHG 1039-1041) Abstract   PDF (ελληνικά)
Χριστίνα Γ. ΑΓΓΕΛΙΔΗ
 
SYMMEIKTA 7 Ὁ βυζαντινὸς αὐτοκρατορικὸς θεσμὸς καὶ ἡ πρώτη ἐκθρόνιση τοῦ πατριάρχη Φωτίου Abstract   PDF (ελληνικά)
Βασιλική ΒΛΥΣΙΔΟΥ
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 19 Ο βυζαντινός λόγιος και ο αναγεννησιακός αστρονόμος: Η μετάφραση των "Ἐπιστολῶν" του Θεοφύλακτου Σιμοκάττη από τον Νικόλαο Κοπέρνικο Abstract   ΕΞΩΦΥΛΛΟ (ελληνικά)   PDF (ελληνικά)
Γεράσιμος ΜΕΡΙΑΝΟΣ, Κυριακούλα ΣΑΚΟΡΡΑΦΟΥ
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 29 Ο βυζαντινός στρατός των Αγγέλων, μέσα από τις περιγραφές των λατίνων αντιπάλων του Abstract   PDF (ελληνικά)
Θεοχάρης ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
 
SYMMEIKTA: IN MEMORIAM OF D.A. ZAKYTHINOS 9B Ο Διονύσιος Ζακυθηνός και οι εγκόσμιες τιμές Abstract   PDF (ελληνικά)
Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
 
SYMMEIKTA 1 Ὁ ἐπὶ τοῦ κανικλείου καὶ ἡ ἐφορεία τῆς ἐν Πάτμῳ μονῆς Abstract   PDF (ελληνικά)
Μαρία Γ. ΝΥΣΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
 
SYMMEIKTA 17 Ο Ευστάθιος Θεσσαλονίκης και η μονωδία του για τον Νικόλαο Αγιοθεοδωρίτη Abstract   PDF (ελληνικά)
Ελισάβετ ΜΑΔΑΡΙΑΓΑ
 
SYMMEIKTA: IN MEMORIAM OF D.A. ZAKYTHINOS 9B Ο καρδινάλιος Βησσαρίων και ο εκσυγχρονισμός της Πελοποννήσου Abstract   PDF (ελληνικά)
Λένος ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ
 
SYMMEIKTA 14 Ὁ κουράτωρ Μαντζικὲρτ καὶ τῆς ἔσω Ἰβηρίας καὶ ἡ ἀνατολικὴ πολιτικὴ τοῦ Βασιλείου Β' Abstract   PDF (ελληνικά)
Χρατς ΜΠΑΡΤΙΚΙΑΝ
 
SYMMEIKTA 12 Ὁ μάγιστρος Θεόκτιστος καί ὁ Θεόδωρος Στουδίτης. Μοναστηριακός Βίος καί Πολιτική Abstract   PDF (ελληνικά)
Ελεωνόρα ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ-ΓΑΛΑΚΗ
 
SYMMEIKTA 11 Ὁ ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου Αἰγιαλείας. Συμβολή στην ἱστορία τῆς μονῆς Ταξιαρχῶν Abstract   PDF (ελληνικά)
Άννα ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, Αφέντρα ΜΟΥΤΖΑΛΗ
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 21 Ο ναός του Αγίου Νικολάου στο ρέμα του Σωφρόνη Λακωνίας Abstract   ΚΕΙΜΕΝΟ (ελληνικά)   ΕΞΩΦΥΛΛΟ (ελληνικά)
Μιχάλης ΚΑΠΠΑΣ
 
SYMMEIKTA 1 Ὁ νέος κατάλογος τῶν χειρογράφων τῆς ἐν Πάτμῳ Ἱερᾶς Μονῆς Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου (Μέθοδος καὶ προβλήματα) Abstract   PDF (ελληνικά)
Αθανάσιος Δ. ΚΟΜΙΝΗΣ
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 31 Ο Συγγραφέας μέσα στη διήγηση. Η περίπτωση του Βίου της Θεοφανούς Abstract   PDF (ελληνικά)
Αναστασία ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
 
SYMMEIKTA: IN MEMORIAM OF D.A. ZAKYTHINOS 9A Ο τσαγγάρης της Αγίας Σοφίας Abstract   PDF (ελληνικά)
Χριστίνα Γ. ΑΓΓΕΛΙΔΗ
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 26 Οι "Caesares" του Αυσονίου: Παρατηρήσεις και επισημάνσεις Abstract   PDF (ελληνικά)
Βασίλειος Λ. ΠΑΠΠΑΣ
 
SYMMEIKTA: IN MEMORIAM OF D.A. ZAKYTHINOS 9A Οἱ «Βυζαντινοὶ» Χουρραμῖτες καὶ ἡ Ἀρμενία Abstract   PDF (ελληνικά)
Hratch BARTIKIAN
 
SYMMEIKTA 10 Οἱ «Κυανίδες νῆσοι » στὴν Ἱστορία τοῦ Κριτόβουλου Abstract   PDF (ελληνικά)
Στυλιανός ΛΑΜΠΑΚΗΣ
 
SYMMEIKTA 13 Οι αντιλήψεις των Βυζαντινών για την άσκηση της εξουσίας από γυναίκες (780-1056) Abstract   PDF (ελληνικά)
Κατερίνα ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Ειρήνη ΧΡΗΣΤΟΥ
 
SYMMEIKTA 10 Οι αποκλίσεις Γενεσίου και Συνέχειας Θεοφάνη για τη βασιλεία του Μιχαήλ Γ' Abstract   PDF (ελληνικά)
Βασιλική ΒΛΥΣΙΔΟΥ
 
SYMMEIKTA: IN MEMORIAM OF D.A. ZAKYTHINOS 9B Οἱ βυζαντινὲς ἱστορικὲς σπουδὲς στὴν Ἑλλάδα. Ἀπὸ τὸν Σπυρίδωνα Ζαμπέλιο στὸν Διονύσιο Ζακυθηνό Abstract   PDF (ελληνικά)
Μαρία ΝΥΣΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΕΛΕΚΙΔΟΥ
 
SYMMEIKTA 5 Οἱ βυζαντινοὶ δουλοπάροικοι Abstract   PDF (ελληνικά)
Νίκος ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
 
SYMMEIKTA: IN MEMORIAM OF D.A. ZAKYTHINOS 9B Οι γυναίκες στο βίο και τα έργα του Θεοφίλου Abstract   PDF (ελληνικά)
Κατερίνα ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 
SYMMEIKTA 8 Οἱ ἐπαγγελματίες τοῦ Χάνδακα κατὰ τὸν 14ο αἰώνα. Σχέσεις μὲ τὸν καταναλωτὴ καὶ τὸ κράτος Abstract   PDF (ελληνικά)
Χαράλαμπος ΓΑΣΠΑΡΗΣ
 
SYMMEIKTA 3 Οἱ ἱστορικὲς περιπέτειες τῆς Κορίνθου στὰ τέλη τοῦ 14ου αἰώνα Abstract   PDF (ελληνικά)
Χρύσα Α. ΜΑΛΤΕΖΟΥ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ SΥΜΜΕΙΚΤΑ 20 Οι "Κατηχήσεις" του Μιχαήλ Χωνιάτη. Χρονολόγηση και ιστορική προσέγγιση Abstract   ΕΞΩΦΥΛΛΟ   ΚΕΙΜΕΝΟ (ελληνικά)
Καλλιόπη ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ
 
SYMMEIKTA 6 Οι μεταβολές στην πολιτική του Ζήνωνος μετά την πτώση του δυτικού ρωμαϊκού κράτους και οι Οστρογότθοι ηγεμόνες (476-481) Abstract   PDF (ελληνικά)
Άννα Β. ΚΑΡΑΜΑΛΟΥΔΗ
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 31 Οι οικονομικές διαστάσεις των δημογραφικών εξελίξεων στη Θεσσαλία του 15ου αιώνα Abstract   PDF (ελληνικά)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΕΡΕΖΑΚΗΣ
 
SYMMEIKTA 2 Οἱ ὅροι «Ἀλβανοὶ» καὶ «Ἀρβανῖται» καὶ ἡ πρώτη μνεία τοῦ ὁμωνύμου λαοῦ τῆς Βαλκανικῆς εἰς τὰς πηγὰς τοῦ ΙΑ᾽αἰῶνος Abstract   PDF (ελληνικά)
Έρα Λ. ΒΡΑΝΟΥΣΗ
 
SYMMEIKTA 16 Οἱ παλίμψηστοι κώδικες τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἑλλάδος. Προκαταρκτικὰ συμπεράσματα μιᾶς ἔρευνας Abstract   PDF (ελληνικά)
Ζήσης ΜΕΛΙΣΣΑΚΗΣ
 
SYMMEIKTA 13 Οι περιπλανήσεις του Αλάριχου στη Βαλκανική (395-401) και η απαρχή του ανταγωνισμού Ανατολής-Δύσης Abstract   PDF (ελληνικά)
Σοφία ΠΑΤΟΥΡΑ
 
BYZANTINA SYMMEIKTA 25 Οι πόλεμοι μεταξύ του Νικηφόρου Φωκά και των Αράβων. Abstract   PDF (ελληνικά)
Κωνσταντίνος ΤΑΚΙΡΤΑΚΟΓΛΟΥ
 
SYMMEIKTA 5 Οἱ πολιτικὲς προϋποθέσεις γιὰ τὴν ἀντίσταση στοὺς Λατίνους τὸ 1204 Abstract   PDF (ελληνικά)
Πάρις ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ
 
SYMMEIKTA 5 Οἱ πρῶτες ἐγκαταστάσεις Βενετῶν στὴν Κύπρο Abstract   PDF (ελληνικά)
Ευτυχία ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
 
SYMMEIKTA 12 Οἱ Σλάβοι στὴν Ἀθωνικὴ μονὴ Ζωγράφου Abstract   PDF (ελληνικά)
Κύριλλος ΠΑΥΛΙΚΙΑΝΩΦ
 
401 - 500 of 587 Items << < 1 2 3 4 5 6 > >>