(1)
Λαμψίδης Ο. Συνεχής η παρουσία του Ελληνισμού στο Μικρασιατικό Πόντο: Παράγοντες που συνέβαλλαν στην επιβίωσή του. DeltioKMS 2009, 16, 25-54.