(1)
Λαμψίδης Ο. Ο πληθυσμός της Σμύρνης 1631-1914. DeltioKMS 2009, 16, 55-80.