(1)
Αρτόπουλος Ι. Γ. Συμβολή στη μελέτη για τον Νικήτα τον Παφλαγόνα. DeltioKMS 2009, 16, 107-118.