(1)
Λαμψίδης Ο. Ιωάννης Η. Κάλφογλους, Ιστορική Γεωγραφία τής Μικρασιατικής Χερσονήσου. DeltioKMS 2009, 16, 421-428.