(1)
Ρεβυθιάδου Α.; Σπυρόπουλος Β.; Κακαρίκος Κ. Η ταυτότητα της Οφιτικής Ποντιακής: Μια γλωσσολογική μελέτη των πηγών και των ομιλητών της. DeltioKMS 2011, 17, 217-276.