(1)
Καμούζης Δ. Onur Yildirim. Diplomacy and Displacement. Reconsidering the Turco-Greek Exchange O F Populations, 1922-1934 [Διπλωματία καί Έκτόπιση. Επανεξετάζοντας την τουρκο-έλληνικη ανταλλαγή των πληθυσμών. DeltioKMS 2011, 17, 339-342.