(1)
Σολομωνίδου Β. Η Ελλάδα στη Μικρά Ασία, 1919-1922: Συμβολή στην ιστοριογραφική θεώρηση. DeltioKMS 1983, 4, 351-360.