(1)
Χανιώτης Ά. Αμαρτίες, αρρώστιες και γιατρειές στη Μικρά Ασία στους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες. DeltioKMS 1995, 11, 13-44.