(1)
Στασινοπούλου Μ. Ελισάβετ Α. Ζαχαριάδου, Ιστορία και θρύλοι των παλαιών σουλτάνων (1300-1400). DeltioKMS 1993, 10, 381-384.