(1)
Γκιολές Ν. A. Bryer και D. Winfield, The Byzantine Monuments and Topography of the Pontos. Χάρτες και σχέδια του R. Anderson, σκίτσα της Jane Winfield. DeltioKMS 1986, 6, 415-418.