(1)
Βολανάκης Ι. Η. Χριστιανικά μνημεία της Νοτιοδυτικής Μικράς Ασίας. DeltioKMS 1999, 13, 11-64.