(1)
Γκιολές Ν. Συμβολή στην ερμηνεία των μικρασιατικών στοιχείων της τέχνης του δέκατου αιώνα στη Μάνη. DeltioKMS 1984, 5, 71-93.