(1)
Παναγιωτόπουλος Ά. Θ. Βερεμής-Κ. Κωστής, Η Εθνική Τράπεζα στη Μικρά Ασία (1919-1922), πρόλογος Σπ. Ασδραχά. DeltioKMS 1984, 5, 537-543.