(1)
Μποροβίλος Γ. Ε. Περί της καταστάσεως του κλήρου στη Σμύρνη κατά το δεύτερο ήμισυ του ΙΗ’ αιώνα. DeltioKMS 1990, 8, 65-86.