(1)
Γκιολές Ν. Α. Klaus Belke - Norbert Mersich, Phrygien Und Pisidien (Tabula Imperii Byzantini 7). DeltioKMS 1990, 8, 261-263.