(1)
Βολανάκης Ι. Η. Χριστιανικές αρχαιότητες και μνημεία της Μικράς Ασίας. DeltioKMS 2008, 15, 163-256.