(1)
Κ. Π. Μ. Το δέκατο έκτο διεθνές βυζαντινολογικό συνέδριο. DeltioKMS 1982, 3, 249-251.