Καμούζης Δ. (2011). Onur Yildirim. Diplomacy and Displacement. Reconsidering the Turco-Greek Exchange o f Populations, 1922-1934 [Διπλωματία καί Έκτόπιση. Επανεξετάζοντας την τουρκο-έλληνικη ανταλλαγή των πληθυσμών. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 17, 339–342. https://doi.org/10.12681/deltiokms.31