Παχτικός Γ. Δ., & Κόκκινος Δ. Μ. (1995). Ολυμπιακοί αγώνες εν Βιθυνία. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 11, 433–454. https://doi.org/10.12681/deltiokms.70