Μποροβίλος Γ. Ε. (1990). Περί της καταστάσεως του κλήρου στη Σμύρνη κατά το δεύτερο ήμισυ του ΙΗ’ αιώνα. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 8, 65–86. https://doi.org/10.12681/deltiokms.232