Μποροβίλος Γεώργιος Ε. 1990. ‘Περί της καταστάσεως του κλήρου στη Σμύρνη κατά το δεύτερο ήμισυ του ΙΗ’ αιώνα’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 8 (Ιανουάριος):65-86. https://doi.org/10.12681/deltiokms.232.