Καμούζης Δ. (2011) ‘Onur Yildirim. Diplomacy and Displacement. Reconsidering the Turco-Greek Exchange o f Populations, 1922-1934 [Διπλωματία καί Έκτόπιση. Επανεξετάζοντας την τουρκο-έλληνικη ανταλλαγή των πληθυσμών’, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 17, σσ. 339–342. doi: 10.12681/deltiokms.31.