Παχτικός Γ. Δ. και Κόκκινος Δ. Μ. (1995) ‘Ολυμπιακοί αγώνες εν Βιθυνία’, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 11, σελ. 433–454. doi: 10.12681/deltiokms.70.