Γκιολές Ν. (1984) ‘Συμβολή στην ερμηνεία των μικρασιατικών στοιχείων της τέχνης του δέκατου αιώνα στη Μάνη’, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 5, σσ. 71–93. doi: 10.12681/deltiokms.207.