Μποροβίλος Γ. Ε. (1990) ‘Περί της καταστάσεως του κλήρου στη Σμύρνη κατά το δεύτερο ήμισυ του ΙΗ’ αιώνα’, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 8, σσ. 65–86. doi: 10.12681/deltiokms.232.