[1]
Λαμψίδης Ο., ‘Συνεχής η παρουσία του Ελληνισμού στο Μικρασιατικό Πόντο: Παράγοντες που συνέβαλλαν στην επιβίωσή του’, DeltioKMS, τ. 16, σσ. 25–54, Οκτωβρίου 2009.