[1]
Λαμψίδης Ο., ‘Ο πληθυσμός της Σμύρνης 1631-1914’, DeltioKMS, τ. 16, σσ. 55–80, Οκτωβρίου 2009.