[1]
Αρτόπουλος Ι. Γ., ‘Συμβολή στη μελέτη για τον Νικήτα τον Παφλαγόνα’, DeltioKMS, τ. 16, σσ. 107–118, Οκτωβρίου 2009.