[1]
Λαμψίδης Ο., ‘Ιωάννης Η. Κάλφογλους, Ιστορική Γεωγραφία τής Μικρασιατικής Χερσονήσου’, DeltioKMS, τ. 16, σσ. 421–428, Οκτωβρίου 2009.