[1]
Κιτρομηλίδης Π. Μ., ‘Anthony Bryer with David Winfield, Selina Balance and Jane Isaac, The Post-Byzantine Monuments of the Pontos . A Source -Book’, DeltioKMS, τ. 16, σσ. 429–431, Οκτωβρίου 2009.