[1]
Ρεβυθιάδου Α., Σπυρόπουλος Β., και Κακαρίκος Κ., ‘Η ταυτότητα της Οφιτικής Ποντιακής: Μια γλωσσολογική μελέτη των πηγών και των ομιλητών της’, DeltioKMS, τ. 17, σσ. 217–276, Δεκεμβρίου 2011.