[1]
Καμούζης Δ., ‘Onur Yildirim. Diplomacy and Displacement. Reconsidering the Turco-Greek Exchange o f Populations, 1922-1934 [Διπλωματία καί Έκτόπιση. Επανεξετάζοντας την τουρκο-έλληνικη ανταλλαγή των πληθυσμών’, DeltioKMS, τ. 17, σσ. 339–342, Δεκεμβρίου 2011.