[1]
Μπούρα Κ., ‘Οι βουλευτικές εκλογές στην Οθωμανική αυτοκρατορία: Οι Έλληνες βουλευτές 1908-1918’, DeltioKMS, τ. 4, σσ. 69–85, Ιανουαρίου 1983.