[1]
Σολομωνίδου Β., ‘Η Ελλάδα στη Μικρά Ασία, 1919-1922: Συμβολή στην ιστοριογραφική θεώρηση’, DeltioKMS, τ. 4, σσ. 351–360, Ιανουαρίου 1983.