[1]
Χανιώτης Ά., ‘Αμαρτίες, αρρώστιες και γιατρειές στη Μικρά Ασία στους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες’, DeltioKMS, τ. 11, σσ. 13–44, Ιανουαρίου 1995.