[1]
Κόλλια Ε., ‘Ο θεσμός των ξένων δικαστών στις ελληνικές πόλεις της Μικράς Ασίας’, DeltioKMS, τ. 11, σσ. 45–83, Ιανουαρίου 1995.