[1]
Κισκήρα Κ., ‘Το περιοδικό missionary herald: Μια αθησαύριστη πηγή για την ιστορία του Μικρασιατικού ελληνισμού’, DeltioKMS, τ. 11, σσ. 119–123, Ιανουαρίου 1995.