[1]
Παχτικός Γ. Δ. και Κόκκινος Δ. Μ., ‘Ολυμπιακοί αγώνες εν Βιθυνία’, DeltioKMS, τ. 11, σελ. 433–454, Ιανουαρίου 1995.