[1]
Στασινοπούλου Μ., ‘Ελισάβετ Α. Ζαχαριάδου, Ιστορία και θρύλοι των παλαιών σουλτάνων (1300-1400)’, DeltioKMS, τ. 10, σσ. 381–384, Ιανουαρίου 1993.