[1]
Βολανάκης Ι. Η., ‘Χριστιανικά μνημεία της Νοτιοδυτικής Μικράς Ασίας’, DeltioKMS, τ. 13, σσ. 11–64, Ιανουαρίου 1999.