[1]
Πλεμμένος Ι. Γ., ‘Το χειρόγραφο Ραιδεστηνού’, DeltioKMS, τ. 13, σσ. 97–110, Ιανουαρίου 1999.