[1]
Γκιολές Ν., ‘Συμβολή στην ερμηνεία των μικρασιατικών στοιχείων της τέχνης του δέκατου αιώνα στη Μάνη’, DeltioKMS, τ. 5, σσ. 71–93, Ιανουαρίου 1984.